Důležitá informace pro všechny zaměstnance

Jen málo zaměstnanců ví, že pokud způsobí svému zaměstnavateli nějakou finanční nebo hmotnou újmu, může ji zaměstnavatel chtít nahradit i v plné výši a nikoliv jen maximálně 4,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jak je uvedeno v zákoníku práce.

 

 

„Úhradu vzniklé škody ve výši 4,5 násobku měsíční mzdy může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat pouze tehdy, jedná-li se o pochybení při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi,“ říká JUDr. Ing. Eva Radová z advokátní kanceláře RADA & Partner. „V případě, že zaměstnanec způsobí zaměstnavateli újmu například při oslavě kolegových narozenin na pracovišti po pracovní době, řídí se škodní nárok občanským zákoníkem a zaměstnanec odpovídá za vzniklou škodu bez omezení,“ dodává JUDr. Ing. Eva Radová.

Existuje případ zaměstnankyně, která při oslavě umístění zaměstnavatele v soutěži, zapomněla vypnout elektrický rychlovařič, a ten následně podpálil sklad plný zboží. Jelikož se nejednalo o pochybení při plnění pracovních úkolů, byla zaměstnankyně odpovědná za škodu v plné výši.

Dle zákoníku práce dokonce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za újmu, kterou sice sám nevyvolal, ale o její hrozbě věděl, vědomě na ní neupozornil a neprojevil snahu jí zabránit. V takovém případě je limit náhrady škody stanoven trojnásobkem průměrné měsíční mzdy.

Když už k újmě dojde, řeší se, zda byla způsobena z nedbalosti zaměstnance nebo se jednalo o zavinění úmyslné. Škoda zapříčiněná nedbalostí zaměstnance může být uhrazena do výše 4,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Ovšem pokud je prokázáno, že pracovník způsobil zaměstnavateli újmu úmyslně nebo pod vlivem návykových látek, zákonná limitace  náhrady škody neplatí a v případě úmyslné škody může zaměstnavatel žádat nejen náhradu skutečné škody v plné výši, ale i  ušlý  zisk.V případě sporu musí zaměstnavatel úmysl zaměstnance prokázat.

Když ale zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dohodu o hmotné odpovědnosti, do které spadá například hotovost, zboží nebo zásoby materiálu, zaměstnanec zodpovídá za jejich ztrátu v plné výši.

Případnému postihu lze do jisté míry předejít pojištěním odpovědnosti zaměstnance. Záleží ale na podmínkách, které sjednané pojištění obsahuje. Pojistit se může i zaměstnanec, který podepsal dohodu o hmotné odpovědnosti. Ale i poté je důležité, jestli ke škodě došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ne, zaměstnanec odpovídá bez limitace a pojištění se mu navíc na tuto škodu nebude vztahovat.

Článek byl připraven ve spolupráci s Advokátní kanceláří RADA & Partner.

 

Advokátní kancelář RADA & Partner nabízí právní pomoc v širokém spektru oblastí: v obchodním a korporátním právu, právních záležitostech týkajících se vnitřní správy společností, občanském právu, procesním právu, rodinném právu, pracovním právu a zdravotním právu. Sídlí v Praze a své služby poskytuje rovněž v anglickém a německém jazyce.